Advertisement

Grupa I ( 3 i 4 latki )

Plan wychowawczo-dydaktyczny na miesiąc kwiecień
2013 rok.

Młodsza grupa przedszkolna ( 3-4-latki ) nauczycielki:
Renata Szumacher , Joanna Głażewska
I. Blok tematyczny: Mamy ciepłą wiosnę.( realizowany przez 2 tygodnie)


Hasła z podstawy programowej:
Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci. Wychowanie przez sztukę – muzyka, śpiew, pląsy i taniec. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

OBSZARY EDUKACJI ( tematyka i ogólne cele zajęć )
Zdrowotno-ruchowej Intelektualnej Estetycznej
plastycznej muzycznej
I. Ćwiczenia poranne:
ćwiczenie dużych grup mięśniowych.
II. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych: wdrażanie do przyjmowania prawidłowej postawy ciała – rozwijanie orientacji wzrokowo-ruchowej
III. Zabawy ruchowe:
- „ Słoneczne promyki i deszczowe kropelki”- zabawa orientacyjno-porządkowa.
- „ Liski wyszły z nory”- zabawa z elementem czworakowania.
- „ Stokrotki i tulipany”- zabawa orientacyjno-porządkowa.
- „ Pieski bawią się na łące”- zabawa z elementem czworakowania.
- „ Świeci słońce - deszczyk pada”- zabawa orientacyjno-porządkowa.
- „ Pszczoły do ula”
- zabawa z elementem biegu.
- „ Pszczoły i kwiaty”- zabawa orientacyjno-porządkowa.
- „ Bociany na łące”- zabawa z elementem równowagi.
- „ Stonoga”- zabawa ruchowa według Marty Bogdanowicz.
- „ Żabki nad stawem”- zabawa z elementem podskoku.
Żaby i bocian”- zabawa z elementem biegu.
- „ Biedronki i listki”- zabawa orientacyjno-porządkowa.
IV. Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym:
- Zbiórka- zabawa ruchowa
- Złap piłkę- zabawa ruchowa
- Gonimy motylka- zabawa ruchowa.
- Ciuciubabka- zabawa ruchowa.
V. Spacery do lasu i na łąkę.
- „ Szukamy wiosennych kwiatów”- spacer w okolicy przedszkola.
VI. „ Ciepła wiosna”- ćwiczenia z zakresu profilaktyki logopedycznej w oparciu o opowiadanie Patrycji Kozłowskiej. Doskonalenie koordynacji oddechowo- ruchowej oraz koordynacji ruchów w obrębie aparatu artykulacyjnego. Pionizowanie i rozciąganie języka, wzmacnianie mięśni warg i policzków.
1. Żonkil – oglądanie kwiatu połączone z wykonaniem zadania z wyprawki „ Żonkile”. Zapamiętanie nazwy przyrodniczej- żonkile. Wyodrębnianie i nazywanie części roślin : pąk, kwiat- płatki, łodyga, liście.
2. „ Od cebulki do tulipana”- historyjka obrazkowa. Porządkowanie i opowiadanie historyjki obrazkowej. Wiązanie przyczyn i skutków wg chronologii wydarzeń. Używanie pojęć: najpierw, potem, później, na końcu.
3. Tulipany i stokrotki- wykonanie ćwiczenia w kartach. Rozumienie znaczenia przymiotników – długi, krótki. Utrwalenie nazw przyrodniczych stokrotki, tulipana. Liczenie w obrębie trzech i porównywanie liczebności. Rozumienie określeń: tyle samo, po równo, na, nad, pod.
4. Kwiatki Kasi- Zabawa dydaktyczna w oparciu o wiersz Patrycji Siewiera-Kozłowskiej. Wdrażanie do uważnego słuchania. Posługiwanie się nazwami liczebników porządkowych w zakresie 4. Ćwiczenie pamięci.
5. Biały sad- słuchanie wiersza Hanny Zdzitowieckiej połączone z pracą z obrazkiem
„ Wiosna w sadzie”. Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści. Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie wiosną. Rozumienie słowa sad. Posługiwanie się nazwami drzew owocowych: wiśnia, czereśnia, śliwa.
6. Łąka- słuchanie wiersza Iwony Salach połączone z rozwiązywaniem zagadek
„ Mieszkańcy łąki”. Uważne słuchanie utworu. Posługiwanie się nazwami mieszkańców łąki. Wiązanie opisu słownego z treścią obrazka. Rozwijanie logicznego myślenia.
7. O żabkach w czerwonych czapkach- słuchanie utworu Heleny Bechlerowej. Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści. Budowanie wypowiedzi poprawnej gramatycznie. Rozumienie znaczeni barwy ochronnej w życiu zwierząt.
- Żonkile – malowanie farbami. Swobodne operowanie pędzlem i farbą.
- Bajkowy kwiatek- wykonanie zadania z wyprawki. Doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Zachowanie kolejności wykonywania zadań. Rozpoznawanie i nazywanie koloru różowego i fioletowego.
- Wiosenny sad- praca plastyczna. Malowanie farbami plakatowymi kwitnących drzew owocowych. Rozwijanie sprawności manualnej. Wdrażanie do umiejętnego korzystania z farb i posługiwania się pędzlem.
- Żabka- wykonanie obrazka techniką orgiami płaskie z koła. Zapoznanie ze sposobem wykonania pracy. Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej, precyzji ruchów i dokładności.
- „ Taniec motyli”- improwizacja ruchowa do utworu Edvarda Griega Poranek. Reagowanie ruchem na zmiany tempa, natężenie dźwięku.
- Bal na łące- słuchanie piosenki. Zapoznanie ze słowami i melodią. Rozwijanie poczucia rytmu poprzez zaznaczanie klaśnięciem pierwszej miary taktu w rytmie trzymiarowym.
- „ Hej zielona żabko”- zabawa ze śpiewem. Ilustrowanie ruchem treści piosenki. Wdrażanie do szybkiej reakcji na sygnały słuchowe.


Zajęcia dodatkowe:

- Sadzimy tulipany- działanie dzieci. Wykonywanie czynności koniecznych do posadzenia cebulki. Rozumienie czego roślina potrzebuje do
wzrostu. Wdrażanie do pielęgnowania roślin.
- Wazony z kwiatami- działanie dzieci. Rozpoznawanie i nazywanie tulipana i stokrotki. Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej. Rozumienie
znaczenia przymiotników- długa, krótka. Dopasowanie długości łodyg do wielkości ( wysokości) wazonu.
- Anatol i owady- zabawa dydaktyczna. Rozumienie pojęcia owady. Posługiwanie się nazwami owadów: motyl, pszczoła, ważka, mrówka,
konik polny. Budowanie wypowiedz na zadany temat. Ćwiczenie pamięci.
- Motyle i kwiaty- zabawa dydaktyczna. Porównywanie liczebności zbiorów poprzez łączenie elementów w pary. Posługiwanie się pojęciami:
tyle samo, mniej, więcej.
- Stokrotka- praca plastyczna. Zapoznanie ze sposobem wykonania pracy. Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej, precyzji ruchów i
dokładności.
- Układamy puzzle – składanie obrazków z części. Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej.
- Wiosenna łąka- wykonanie zadania z wyprawki. Rozumienie pojęcia owady. Przeliczanie w zakresie 5. Rozumienie określeń: wyżej, niżej, na
dole strony, na górze strony. Rozwijanie sprawności manualnej.
II. Blok tematyczny: Zwierzęta w domu i w gospodarstwie.( realizowany przez 2 tygodnie)

Hasła z podstawy programowej:
Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i z dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych. Wychowanie przez sztukę- muzyka i śpiew, pląsy i taniec, oraz różne formy plastyczne. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.


OBSZARY EDUKACJI( tematyka i ogólne cele zajęć)
Zdrowotno-ruchowej Intelektualnej Estetycznej
plastycznej muzycznej
I. Ćwiczenia poranne: wykonywanie szerokich ruchów ręką i skrętów tułowia.
II. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 29. – metoda naśladowcza i zabawowa. Kształtowanie zręczności i zwinności.
III. Zabawy ruchowe:
- „ Dzieci do swoich mam”- zabawa orientacyjno-porządkowa.
- „ Lis na podwórku”- zabawa z elementem biegu.
-„ Wędrujący kotek”- zabawa z elementem czworakowania.
-„ Kurki na grzędzie”- zabawa orientacyjno-porządkowa.
-„ Po kładce na rzeczce”- zabawa z elementem równowagi.
-„ Zabawa w kolory”- zabawa orientacyjno-porządkowa.
-„ Wilk i koźlęta”- zabawa z elementem biegu.
IV. Zabawy ruchowe w ogrodzie-
- „ Klęknij na kolanko”- zabawa ruchowa.
-„ Berek- krowa”- zabawa w ogrodzie.
V. Spacery w pobliżu przedszkola.
Do stadniny koni- obserwacja zwierząt na wybiegu.
VI. „ Krowa i mucha”- ćwiczenia z zakresu profilaktyki logopedycznej w oparciu o wiersz Patrycji Siewiera-Kozłowskiej. Wydłużanie fazy wydechowej. Usprawnianie szczęki dolnej. Ćwiczenie mięśni narządów mowy na zgłoskach: bzz.
- „ Wesoły konik”- ćwiczenia z zakresu profilaktyki logopedycznej. Usprawnianie mięśni języka, warg i policzków, podniebienia miękkiego. 1. Na wiejskim podwórku- słuchanie bajki Urszuli Piotrowskiej. Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści. Posługiwanie się nazwami zwierząt. Poznanie zwierząt dorosłych i ich dzieci.
- Zwierzęta i ich dzieci- wykonanie zadania z wyprawki. Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt dorosłych i młodych. Odróżnianie zwierząt czworonożnych od ptaków. Poznawanie rodzaju pokarmu, który jedzą zwierzęta. Przeliczanie w zakresie czterech. Tworzenie zbiorów.
2. Jak kotek zwierzęta mlekiem częstował – słuchanie fragmentu wiersza Heleny Bechlerowej połączone z zabawą dydaktyczną
„ Przysmaki zwierząt”. Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści. Poznanie przysmaków: kury, konia, królika, krowy, kozy, kota. Dobieranie w pary obrazków zwierząt i ich przysmaków. Wdrażanie do przestrzegania reguł zabawy.
- Kotek częstuje mlekiem- zabawa inscenizacyjna. Udział w prostej inscenizacji z podziałem na role i z dialogami. Pokonywanie nieśmiałości przed występem na forum grupy.
3. Krowa- rozwiązanie zagadki Marty Olechowskiej. Rozwijanie logicznego myślenia. Poznanie produktów które powstają z mleka. Rozumienie znaczenia jedzenia nabiału dla zdrowia.
4. Koza – praca z obrazkiem połączona z degustacją „ Kozie mleko i ser”. Domyślanie się treści obrazka odsłanianego fragmentami. Doskonalenie liczenia w zakresie czterech. Poznanie korzyści jakie ma człowiek z hodowli kozy. Pokonywanie niechęci do próbowania nieznanych potraw.
- Zabawa w rymy- słuchanie wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej. Uważne słuchanie utworu. Rozwijanie słuch fonematycznego poprzez dopowiadanie wyrazów rymujących się.
- Koń- praca plastyczna. Rozwijanie sprawności manualnej poprzez rozsmarowywanie plasteliny na papierze i żłobienie w niej kresek.
- Krowa- wykonanie zadania w kartach. Kolorowanie krowy. Nalepianie krowie ogona, rogów, łat i wymion. Doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Rozumienie pojęć: wymiona, nad, pod.
-Koza- wykonanie ćwiczenia w kartach. Rozpoznawanie kształtu koła i kwadratu. Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i doskonalenie koordynacji wzrokowo -ruchowej. -„ Koniki”- zabawa ze śpiewem. Wdrażanie do umiejętnego poruszania się krokiem dostawnym po obwodzie koła. Rozwijanie poczucia rytmu. Czerpanie radości ze wspólnej zabawy.
- „ Trzy kurki”- zabawa ze śpiewem. Wdrażanie do umiejętnego poruszania się w rzędzie i w kole wiązanym. Doskonalenie liczenia w zakresie trzech.PLAN WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNY NA MIESIĄC KWIECIEŃ GRUPA 3-4 LATKI
TEMATY KOMPLEKSOWE :


1.PRZYSZŁA DO NAS WIELKANOC.
2.MAMY CIEPŁĄ WIOSNĘ.
3.ZWIERZĘTA W DOMU I W GOSPODARSTWIE.


ZADANIA:

- Obcowanie z wytworami sztuki ludowej związanej z tradycją Świąt Wielkanocnych. Zachęcanie dzieci do wzięcia udziału w przygotowaniach świątecznych: malowanie pisanek, przygotowanie koszyczka ze święconką.
- Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie wiosną. Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt żyjących na łące ( wygląd sposób poruszania się) oraz rosnących tam roślin. Rozumienie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt.
- Zaznajamianie ze zwierzętami hodowanymi w gospodarstwie domowym
( nazwa, wygląd zwierząt dorosłych i młodych, sposób poruszania się, charakterystyczne głosy). Poznanie potrzeb zwierząt domowych oraz pracy człowieka związanej z ich hodowlą.
Przedszkolowo.pl logo